D-1
Droga z pierwszeństwem.
Oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.
Znak D-1 „droga z pierwszeństwem” stosuje się w celu oznaczenia początku drogi (trasy) w obszarze zabudowanym, na której kierujący ma pierwszeństwo na skrzyżowaniach z innymi drogami aż do miejsca, w którym umieszczony jest znak D-2.

 • Wzdłuż drogi z pierwszeństwem powtarza się znaki D-1 o zmniejszonej do 400mm długości boku.
 • Znak D-1 umieszcza się w takiej pozycji, aby jedna przekątna była w położeniu poziomym.
 • Jeżeli droga z pierwszeństwem zmienia kierunek na skrzyżowaniu, to pod znakiem
 • D-1 umieszcza się tabliczkę T-6a.
 • Poza obszarem zabudowanym znak D-1 łącznie z tabliczką T-6a stosuje się tylko w przypadkach, gdy trasa z pierwszeństwem zmienia kierunek na skrzyżowaniu.
 • Ustalenie tras z pierwszeństwem
 • Pierwszeństwo należy nadawać ulicom stanowiącym drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, połączenia międzydzielnicowe i trasy komunikacji zbiorowej.
 • W miarę możliwości ustalać przebieg trasy w taki sposób, aby nie zmieniła kierunku na skrzyżowaniu.
 • Trasa z pierwszeństwem powinna swoimi cechami geometrycznymi odróżniać się od ulic przecinających ją lub dochodzących do niej.
 • Jeżeli dwie drogi z pierwszeństwem dochodzą do skrzyżowania innego niż o ruchu okrężnym, to należy utrzymać pierwszeństwo wzdłuż jednej z nich, charakteryzującej się większym natężeniem ruchu.
 • W obszarze zabudowanym na skrzyżowaniach dróg lokalnych nie zaleca się określania pierwszeństwa znakami.
 • Nie zaleca się stosowania zmiany kierunku drogi z pierwszeństwem na skrzyżowaniach typu T.
 • Umieszczanie znaków D-1
 • Umieszczane są na początku trasy, której nadano pierwszeństwo w obszarze zabudowanym oraz bez względu na rodzaj obszaru, jeżeli na skrzyżowaniu trasa z pierwszeństwem zmienia kierunek i zastosowano tabliczki T-6a.
 • Umieszczane w odległości do 50 m od skrzyżowania.
 • Zasadą jest powtarzanie przed każdym skrzyżowaniem wzdłuż trasy z pierwszeństwem znaków D-1 o zmniejszonych wymiarach.
 • Znaki D-1 mogą być umieszczone na skrzyżowaniach po umieszczeniu na nich znaków A-7 lub B-20.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: