• Znaki stosowane są w celu wskazania kierunku do obiektów turystycznych lub wypoczynkowych (przystań wodna, plaża, muzeum, zabytek kultury, zabytek przyrody, punkt obserwacyjny, szlak rowerowy).
  • Napisy, symbole i obrzeże tych znaków są barwy brązowej.
  • Na znakach do obiektu turystycznego można umieszczać także symbole obiektów oznaczonych znakami informacyjnymi.
  • Dopuszcza się także podawanie informacji o dużym obiekcie przemysłowym.
  • Znaki do obiektu turystycznego umieszcza się po prawej stronie jezdni, w odległości do 50 m od skrzyżowania.
  • Jeżeli na wlocie zastosowano pas wyłączania, to drogowskaz tablicowy umieszcza się na początku tego pasa.
  • Na skrzyżowaniu typu „T” dopuszcza się umieszczanie znaku na przedłużeniu kończącej się drogi.
  • Znaki umieszcza się przy drodze tranzytowej przechodzącej przez miejscowość lub w jej pobliżu.