E-11
Drogowskaz do zabytku przyrody
Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku
Znak E-11 „drogowskaz do zabytku przyrody” stosuje się w celu wskazania obiektu uznanego za pomnik przyrody i umieszcza na wniosek właściwego terytorialnie Konserwatora Przyrody.

  • Zasady stosowania takie same jak drogowskazu E-7.
  • Zamiast symbolu drzewa mogą być umieszczane symbole:
    • groty (znak wskazuje kierunek do groty lub jaskini),
    • skały (znak wskazuje dojazd do zabytków przyrody nieożywionej),
    • ostoi ptaków (dojazd do rezerwatu).

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-E-11-view