GAZnaki-A-6b A-6b
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie.
Ostrzega o występowaniu drogi podporządkowanej po prawej stronie drogi.
Znak A-6b „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie” stosuje się wówczas, gdy droga podporządkowana występuje po prawej stronie drogi z pierwszeństwem.

Znaki A-6a, A-6b, A-6c stosuje się na drogach, które na skrzyżowaniu przebiegają w linii prostej, włączając w to również przebieg drogi w łuku. Jeżeli droga z pierwszeństwem przejazdu zmienia kierunek na skrzyżowaniu, wówczas zamiast znaków A-6a – A-6c, nawet poza obszarem zabudowanym, stosuje się znak D-1 z odpowiednią odmianą tabliczki T-6a pokazującą przebieg drogi z pierwszeństwem i dróg podporządkowanych.

Dopuszcza się stosowanie znaków A-6a – A-6c w obszarze zabudowanym:

  • gdy istnieje potrzeba nadania pierwszeństwa drodze na pojedynczym skrzyżowaniu,
  • na drogach dwujezdniowych o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h.

Znaki A-6 mogą być umieszczane tylko wówczas, gdy na drodze podporządkowanej ustawiono znak A-7 lub B-20.

Znaki A-6a, A-6b, A-6c stosuje się niezależnie od tego, pod jakim kątem droga podporządkowana łączy się z drogą z pierwszeństwem przejazdu.

Jeżeli przed skrzyżowaniem jest umieszczona tablica przeddrogowskazowa, to znak A-6 należy umieszczać nad tą tablicą.

Jeżeli osie dróg poprzecznych nie przecinają się na skrzyżowaniu, a nie można zastosować indywidualnego oznakowania, to pod znakiem A-6a, A-6b lub A-6c umieszcza się tabliczkę T-6b. Tabliczkę stosuję się także na skrzyżowaniach o nietypowym układzie dróg, np. jeżeli wloty drogi podporządkowanej występują tylko po jednej stronie drogi z pierwszeństwem lub droga z pierwszeństwem przebiega z pierwszeństwem przebiega w łuku o dużym zwrocie lub małym promieniu. Na tabliczce T-6b przedstawia się schematycznie rzeczywisty układ dróg na skrzyżowaniu. Przebieg drogi z pierwszeństwem oznacza się linią szerszą.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: