B-9
Zakaz wjazdu rowerów.
Zakaz ruchu rowerów na jezdni i poboczu.
Znak B-9 „zakaz wjazdu rowerów” wyrażający zakaz ruchów rowerów i wózków rowerowych, stosuje się w celu wyeliminowania ruchu tych pojazdów przede wszystkim z dróg o dużym natężeniu ruchu lub dużej dopuszczalnej prędkości stanowiącej niebezpieczeństwo dla jadących rowerami. Dotyczyć to będzie głównie dróg z przewagą samochodów ciężarowych, autobusów itp. Ponadto znak B-9 stosuje się na drogach, w obrębie których lub w pobliżu których wyznaczono drogę dla rowerów, a znak nakazujący korzystanie z tej drogi może nie być dobrze widoczny dla kierujących rowerami.

Znak B-9 stosuje się w szczególności;

– na odcinkach dróg wydzielony poza koroną drogi ciąg rowerowy, pieszo-rowerowy, drogi dojazdowe,

– wzdłuż odcinków nowobudowanych, np. obwodnic, w celu pozostawienia obsługi ruchu rowerowego na sieci istniejących dróg.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: