D-18a
Parking - miejsce zastrzeżone.
Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby.
Pod znakiem D-18a mogą być umieszczone tabliczki określające użytkowników lub rodzaj pojazdów, dla których parking jest przeznaczony, np. tylko dla zaopatrzenia, tylko dla karetek pogotowia, itp., ewentualnie z podaniem w
jakich godzinach wynikające stąd ograniczenia dotyczą innych uczestników ruchu. Tabliczki z takimi napisami należy wykonywać analogicznie jak tabliczki do znaków zakazu.
W razie potrzeby wyznaczenia miejsca postoju przeznaczonego tylko dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej oraz kierującego pojazdem przewożącego taką osobę  pod znakiem D-18a umieszcza się tabliczkę T-29.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-18a-view