Obiekty znajdujące się w skrajni drogowej i ulicznej powinny być wyraznie oznaczane.

Wymiary skrajni dla poszczególnych klas dróg określają odrębne przepisy w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Do oznaczenia drzew znajdujących się w skrajni drogi stosuje się folię odblaskową z poziomymi pasami białymi i czarwonymi o szerokości 250 mm.

1. Tablice U-9

Umieszczanie tablic U-9a i U-9b

Tablice te używa się do oznaczania części obiektów znajdujących się w skrajni poziomej drogi.

Dolną krawędz tablicy umieszcza się na wysokości 0,75 m nad płaszczyzną jezdni. Tablice te umieszcza się na płaszczyznie obiektu, prostopadłej do osi drogi lub bezpośrednio przed nim w odległości nie większej niż 5,0 m. Krawędz pionowa tablicy powinna być umieszczona w takiej odległości od jezdni jak krawędz obiektu.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

Sposoby umieszczania tablic U-9a, U-9b i U-9c na obiektach

2. Urządzenia bramowe U-10

Urządzenia te stosuje się w celu wskazania maksymalnych gabarytów pojazdów, które nie spowodują uszkodzenia obiektu na drodze u uprzedzenia kierujących o występowaniu obiektów ograniczających skrajnię pionową poniżej 4,5 m.

Zastosowanie urządzeń bramowych

Stosuje się je na drogach obciążonych dużym ruchem samochodów ciężarowych o gabarytach zbliżonych do skrajni obiektów o nienormatywnej skrajni.

Urządzenia te dopuszcza się do stosowania w przypadkach, w których nienormatywna jest skrajnia pozioma obiektu, pod którym ruch odbywa się tylko jednym pasem. Na podporach tego urządzenia umieszcza się analogicznie jak na obiekcie tablice U-9a i U-9b.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

Wymiary U-10

Urządzenie bramowe U-10a ma wymiary odpowiadające wymiarom obiektu, przed którym jest ustawione.

Urządzenie bramowe U-10b ma elementy uchylne o szerokości 0,30 m i wysokości 0,30 m, przymocowane do dolnej krawędzi konstrukcji. Dolna krawędz elementów uchylnych powinna przebiegać na wysokości o 10 cm niższej niż rzeczywista skrajnia obiektu.

Zasady umieszczania

Urządzenia U-10a umieszcza się w odległości do 50 m przed obiektem, a urządzenia U-10b – w takiej odległości od obiektu, aby na odcinku drogi przed następnym urządzeniem bramowym lub obiektem umożliwiającym zawrócenie pojazdu, którego gabaryty przekraczają wielkość określone odpowiednim znakiem.

W zależności od sytuacji lokalnej dopuszcza się umieszczenie przed obiektem tylko urządzenia U-10a, poprzedzonego za ostatnim skrzyżowaniem odpowiednim znakiem E-1 lub F-6.