Umieszczanie znaków na konstrukcjach wsporczych, zasady i wytyczne

best free online casinos

Znaki umieszcza się:

1. po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią, jeżeli dotyczą jadących wszystkimi pasami ruchu,

2. nad poszczególnymi pasami ruchu, jeżeli dotyczą jadących tylko tymi pasami ruchu,
3. po lewej stronie jezdni:

 • samodzielnie, jeżeli dopuszczają to przepisy rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
 • jako powtórzenie znaków umieszczonych po prawej stronie na drogach umieszczonych po prawej stronie na drogach dwujezdniowych, których jezdnie posiadają więcej niż jeden pas ruchu, przy czym jako obowiązkowe dotyczy to znaków z kategorii A, B (z wyjątkiem znaków B-35 do B-38), G oraz znaków D-6, D-6a, D-6b,
 • na drodze jednokierunkowej, przy czym jako obowiązkowe dotyczy to znaków D-6, D-6a, D-6b oraz znaków kategorii G,

4. na jezdni, jeżeli droga jest zamknięta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony,
5. na wysepkach w obrębie skrzyżowań, jeżeli znak nakazu wskazuje obowiązek jazdy w określonym kierunku.

Sposób umieszczanie znaków

Znaki umocowuje się na konstrukcjach wsporczych tj.

 • słupkach,
 • ramach,
 • wysięgnikach,
 • konstrukcjach bramowych,

wykonanych z materiałów trwałych, z wyjątkiem betonu.

Dopuszcza się wykorzystanie do umieszczania znaków:

 • słupów linii telekomunikacyjnych,
 • latarń,
 • słupów trakcyjnych i masztów sygnalizatorów,
 • ściany budynków i elementów konstrukcyjnych obiektów inżynierskich.

Następny znak powinien być umieszczony za poprzedzającym w odległości co najmniej:

 • 50 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 90 km/h,
 • 20 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h,
 • 10 m na pozostałych drogach.

Dopuszczalne sposoby rozmieszczania znaków

Sposoby umieszczania dwóch znaków w układzie pionowym

GAZnaki-SposobyUmieszczania_1

Sposoby umieszczania dwóch znaków w układzie pionowym

GAZnaki-UmieszczanieZnaków_2

Sposoby umieszczania trzech znaków w układzie pionowym

GAZnaki-UmieszczanieZnaków_3

Sposoby umieszczania trzech znaków w układzie mieszanym

GAZnaki-UmieszczanieZnaków_4

Wysokości umieszczania znaków

Kategorie znaków Wysokość umieszczania znaku [m]
Poza obszarami zabudowanymi W obszarach zabudowanych
A-ostrzegawczeB-zakazu2)

C-nakazu

D-informacyjne

F-uzupełniające1)

G-dodatkowe przed przejazdami kolejowymi4)

min 2,0

(min 1,50)6)

min 2,00 (2,20)7)
E-tablice przeddrogowskazowe E-1,-drogowskazy tablicowe E-2,

-tablice szlaków drogowych E-14

min 1,00 min 2,00 (2,20)7)(min 1,00)5)
E-znaki szlaku drogowego E-15, E-16,-tablice kierunkowe E-13,

-tablice miejscowości E-17a, E-18a,

-drogowskazy w kształcie strzały – małe E-4,

-drogowskazy do obiektu E-5-E-12, E-19a-E-22

2,00 min 2,00 (2,20)7) – 2,50
E-drogowskazy w kształcie strzały – duże min 0,70 min 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnią2) 5,00 5,00
Znaki umieszczone na lub za urządzeniami bezpieczeństwa ruchu2) 0,90 – 1,20 0,90 – 1,20

1) z wyjątkiem znaków F-11 (5,00 m) i F-14a, b, c (0,50)

2) z wyjątkiem znaków umieszczonych na elementach konstrukcji obiektów inżynierskich o obniżonej skrajni

3) znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie występują na autostradach i drogach ekspresowych

4) z wyjątkiem znaków G-1 (1,00 m – na ulicach; 0,50 m – na pozostałych drogach)

5) dla znaków umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu

6) dla kilku znaków umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego

7) w przypadku umieszczania znaku na chodniku

Błędy popełniane podczas umieszczania znaków pionowych

Do najczęstszych błędów popełnianych przy umieszczaniu znaków należy:

 • umieszczenie zbyt dużej ilości znaków pionowych w jednym miejscu,
 • nie dostosowanie odległości między znakami do dopuszczalnej prędkośći,
 • umieszczanie znaków na nieodpowiedniej wysokości (szczególnie na chodnikach).

Kierowca ma ograniczone możliwości odbierania liczby bodzców w czasie. przekroczenie granicy częstości występowania bodzców powoduje, że nie wszystkie z nich dotrą do świadomości kierowców. Może to być przyczyną niezamierzonych niebezpiecznych zachowań osób prowadzących pojazdy.

GAZnaki-BłędneUstawianieZnakówPionowych_1

GAZnaki-BłędneUstawianieZnakówPionowych_2

765qwerty765