Urządzenia zabezpieczające stosuje się w celu wyeliminowania lub ograniczenia niebezpieczeństw, na jakie narażony jest pieszy lub rowerzysta korzystający z drogi i obiektów przy niej położonych.

Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów mogą być wykonane z betonu lub metalu. dopuszcza się również urządzenia naturalne np. gęste żywopłoty.

1. Balustrady i poręcze U-11a

Balustrady U-11a stosuje się w celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, jeżeli powierzchnia, po której odbywa się ruch pieszych lub rowerzystów położona powyżej 0,5 m od poziomu terenu.

Gdzie stosować

Balustrady dla pieszych umieszcza się:

 • na obiektach mostowych, na których dopuszcza się ruch pieszych,
 • na przepustach bez barier, jeżeli różnica wysokości pomiędzy poziomem pobocza, a poziomem cieku przekracza 1,8 m,
 • na schodach z nasypów lub pochylniach,
 • w otoczeniu wejść i wjazdów do podziemia, znajdujących się w strefie ruchu pieszego,
 • w innych przypadkach, jeżeli zachodzi potrzeba ochrony pieszego przed spadnięciem lub upadkiem.

Zasady ustawiania balustrad

Balustrady oprócz poręczy i słupków powinny się składać wyłącznie z elementów pionowych o rozstawie nie większym niż o,14 m. Dolny poziomy element konstrukcji balustrady łączący szczebliny nie może znajdować się powyżej 0,12 m od poziomu chodnika.

Minimalne wysokości balustrad wynoszą:

 • 1,1 m przy chodnikach dla pieszych,
 • 1,2 m przy ścieżkach rowerowych,
 • 1,3 m przy chodnikach dla pieszych nad liniami kolejowymi i tramwajowymi.

Dla zabezpieczenia ruchu pieszych przy zejściach do przejść podziemnych lub pochylniach położonych przy ścianach stosuje się poręcze przymocowane do ścian. Odległość pochwytu od ściany nie może być mniejsza niż 5 cm. Szerokość pochwytu poręczy powinna być mniejsza niż 5 cm. Szerokość pochwytu poręczy powinna wynosić minimum 6 cm.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

2. Barieroporęcze U-11b

Na obiektach mostowych, a także w innych miejscach, gdzie nie ma możliwości oddzielonego stosowania barier i balustrad, a zachodzi konieczność zastosowania ochrony ruchu pieszego i kołowego, można stosować barieroporęcze.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

3. Ogrodzenia U-12

Ogrodzenia stosuje się w celu ochrony pieszych i oddzielenia ich od jezdni, uniemożliwienia im przekraczania jezdni w miejscach niedozwolonych lub skanalizowania ruchu pieszych. Ogrodzenia mogą być segmentowe lub łańcuchowe.

Ogrodzenia segmentowe U-12a

Występują w postaci ram z prętami, siatkami, przezroczystymi płytami itp. Wysokość tych ogrodzeń wynosi od 0,80 m do 1,20 m, przy czym mniejszą wysokość należy stosować w miejscach, w których ogrodzenie może ograniczyć widoczność kierującym pojazdami np. w obrębie skrzyżowań, przejść dla pieszych itp. Barwa elementów ogrodzeń segmentowych jest szara lub żółta.

Gdzie umieszczać

Urządzenia można umieszczać obok jezdni, w chodnikach, na krawędzi pobocza, na pasie dzielącym jezdni, na wysepkach przystanków tramwajowych od strony jezdni dla ogrodzenia torowiska tramwajowego.

Wymiary ogrodzenia

Wysokość ogrodzenia U-12a wynosi od 0,80 m do 1,20 m, przy czym mniejszą wysokość należy stosować w miejscach, w których ogrodzenie może ograniczyć widoczność kierującym pojazdami.

Barwa elementów ogrodzeń segmentowych jest szara lub żółta.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

Ogrodzenia łańcuchowe U-12b

Występują w postaci słupków połączonych łańcuchami.

Zalecane barwy ogrodzenia łańcuchowego:

 • słupków – na przemian biała i czerwona, w formie pasów o wysokości 25 cm, przy czym pierwszy dolny pas jest biały lub wyjątkowo szary,
 • łańcucha – szara lub biało-czerwona w odcinkach po 25 cm.
Dopuszcza się stosowanie ogrodzeń łańcuchowych dostosowanych do architektury otoczenia o innych barwach.

Wymiary:

 • wysokość ogrodzenia 1,10 m,
 • rozstaw słupków 1,5 m lub 2,0 m,
 • strzałka ugięcia łańcucha do 0,10 m.
Gdzie stosować
Ogrodzenia łańcuchowe stosuje się wzdłuż dróg (ulic) głównie w miastach o dużym ruchu pieszych, w obrębie skrzyżowań, na których ze względu bezpieczeństwa pieszych konieczne jest skierowanie ich na wyznaczone przejścia.

W obrębie przejść kolejowych, w ciągu chodników lub ścieżek dla pieszych, stosuje się i umieszcza ogrodzenia w formie labiryntów w taki sposób, aby pieszy przed wejściem na tor musiał zmienić kierunek ruchu.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

Jak umieszczać

Zastosowanie ogrodzenia i określenie jego rodzaju oraz długości odcinka, na którym będzie ono umieszczone wymaga analizy stanu bezpieczeństwa i warunków ruchu.

Przykłady umieszczania ogrodzenia

4. Słupki blokujące U-12c

Stosowane są w celu niedopuszczenia do wjeżdżania pojazdów na chodniki lub ciągi piesze albo rowerowe.

Słupki U-12c mogą być wykonane z metalu, drewna lub tworzyw sztucznych. wysokość słupków powinna wynosić od 0,6 do 0,8 m. Dopuszcza się stosowanie słuk=pków blokujących w formie ozdobnej dostosowanej do architektury otoczenia.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: