Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno byćdostosowane do występujących utrudnień na drodze, a także zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonującym te roboty.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymane w należytym stanie przez okres trwania robót.

1. Zapory drogowe U-20

Zapory drogowe pojedyncze stosuje się do wygradzania miejsc robót prowadzonych w pasie drogowym.

Do wygradzania wzdłuż jezdni stosuje się zapory U-20a. Nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór.

Do wygrodzeń poprzecznych zapory U-20b.

Roboty na chodnikach, ciągach pieszych, ścieżkach rowerowych itp.

W takich przypadkach wygrodzenie powinno być wykonane zaporami drogowymi podwójnymi U-20c, w którym dolna krawęd dolnego pasa zapory powinna być na wysokości 0,3 m nad poziomem nawierzchni.  do wygradzania poprzecznego jezdni dopuszcza się zapory drogowe pojedyncze szerokie U-20b.

Roboty w pobliżu szkół, przedszkoli itp. 

Zaleca się stosować zapory drogowe potrójne U-20d, w której dolna krawędz dolnego pasa zapory powinna się znajdować na wysokości około 15 cm nad poziomem nawierzchni.

Sposób  umieszczania zapór U-20

Zapory drogowe zabezpieczające miejsce robót należy umieszczać na wysokości od 0,9 m do 1,1 m mierząc od poziomu nawierzchni drogi do górnej krawędzi zapór. W terenie zabudowanym należy zwrócić uwagę, aby zapora drogowa umieszczona bezpośrednio na skrzyżowaniu dróg, nie ograniczała kierującym widoczności innych uczestników ruchu. W takich sytuacjach dopuszcza się umieszczanie zapory na wysokości poniżej 0,9 m.

Jeżeli zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna krawędz znaku nie może znajdować się poniżej górnej krawędzi zapory.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

 

 

2. Tablice kierujące U-21

Tablice kierujące przeznaczone są do oznaczania krawędzi:

 • zawężonego pasa ruchu,
 • zajętego lub zaniżonego (zawyżonego) pobocza, pasa awaryjnego lub dzielącego w przypadku zwężenia pasa bezpieczeństwa,
 • pasa ruchu z załamaniami w planie.

Sposób ustawienia tablic

Tablice kierujące ze skośnymi paskami mają być ustawione tak, by paski opadały w kierunku używanej części drogi. Do oznaczania ograniczonej skrajni z prawej strony jezdni należy używać tablic U-23b, a z lewej strony jezdni U-23a.

Tablice kierujące wysokie U-21c, U-21d, U-21e i U-21f są stosowane na początku wygrodzenia od strony nadjeżdżających pojazdów, gdy przy dużym nasileniu ruchu (tworzenie się kolumn) albo z innych powodów powstaje niebezpieczeństwo, że wygrodzenie tablicami U-21a lub U-21b nie zostanie dostrzeżone w odpowiednim czasie. Na tablicach kierujących U-21c, U-21d, U-21e i U-21f dopuszcza się umieszczanie lamp ostrzegawczych.

Inne rodzaje tablic U-23

Dopuszcza się stosowanie tablic kierujących U-23a i U-23b zespolonych ze światłami ostrzegawczymi U-35 umieszczonymi nad tablicami. Dopuszcza się do stosowania aktywne tablice kierujące U-21 z wbudowanym wzdłuż krawędzi białej i czerwonej pulsującym światłem żółtym.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

3. Taśmy ostrzegawcze U-22

Taśmy ostrzegawcze U-22 mogą być stosowane jedynie do wygradzania miejsc robót znajdujących się poza jezdnią w miejscach przeznaczonych do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych.

Sposób umieszczania taśm ostrzegawczych:

 • wygrodzenia taśmami ostrzegawczymi powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od tych miejsc,
 • taśmy powinny być rozwieszane na wysokości od 0,9 m do 1,2 m mierząc od poziomu terenu do dolnej krawędzi taśmy w taki sposób, aby strzałka ugięcia między punktami mocowania wynosiła nie więcej nią 0,3 m,
 • wygrodzenie taśmą ostrzegawczą jest dopuszczalne tylko przy wykopach do głębokości 0,5 m przy zachowaniu powyższych warunków,
 • do krótkotrwałych wygrodzeń obszarów na drodze, wyłączonych z ruchu przez służby mundurowe, dopuszcza się taśmy posiadające nazwy tych służb, np. POLICJA.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

4. Pachołki drogowe U-23

Pachołki drogowe należy stosować do:

 • wyznaczania skosów, tzn. stopniowego zwężania jezdni,
 • wyznaczania toru jazdy pojazdów,
 • prowadzenia robót krótkotrwałych lub szybko postępujących,
 • awaryjnego, doraznego oznakowania miejsca niebezpiecznego,
 • oznaczania podłużnego uskoku (progu) przy wykonywaniu nakładek bitumicznych,
 • wygrodzeń wzdłuż jezdni powierzchni wyłączonych z ruchu, z wyjątkiem powierzchni zajętych pod roboty drogowe,
 • zabezpieczenia świeżo malowanych linii oznakowania poziomego wzdłuż jezdni,
 • zabezpieczenia świeżo wykonanych remontów cząstkowych nawierzchni jezdni o powierzchni nie większej niż 1 m2 i szerokości do 1,5 m,
 • wygrodzeń wzdłuż jezdni powierzchni wyłączonych z ruchu dla potrzeb wykonywanych nakładek bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń i regeneracji nawierzchni. Na drogach, gdzie dozwolona jest wyższa prędkość np. na autostradach i drogach ekspresowych należy stosować pachołki drogowe odpowiednio wyższe od 0,75 m, a masa po obciążeniu pachołka musi gwarantować ich stabilność.

Odległości między pachołkami drogowymi nie powinny być większe niż:

 • 3 m przy wyznaczaniu skosów,
 • 10 m przy oznaczaniu podłużnego uskoku,
 • 5 do 10 m przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni powierzchni wyłączonych z ruchu,
 • 12 m przy zabezpieczeniu świeżo malowanych linii,
 • 0,5 m przy zabezpieczeniu świeżo wykonanych remontów cząstkowych.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

5. Tablice uchylne z elementami odblaskowymi U-24

Stosuje się je do tymczasowej organizacji ruchu dla uzupełnienia:

 • linii dzielących pasy ruchu przeciwbieżnego,
 • linii dzielących współbieżne pasy ruchu.

Tablice uchylne muszą mieć konstrukcję podatną w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem wskutek najechania pojazdu. Elementy te nie powinny podczas zgięcia załamywać się ani tak odkształcać trwale, by odbłyśnik był trwale zasłonięty, choćby częściowo.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

6. Separatory ruchu U-25

Separatory ruchu U-25 przeznaczone są do optycznego i mechanicznego:

 • rozdzielenia pasów o przeciwnych kierunkach ruchu,
 • oddzielenia pasów ruchu dla pojazdów komunikacji zbiorowej,
 • wyznaczenia toru jazdy pojazdów,
 • wyznaczenia zawężonych pasów ruchu,
 • wyznaczania krawędzi jezdni

oraz (lub) przeciwdziałania niepożądanemu (niekontrolowanemu) przejeżdżaniu na powierzchnie wyłączone z ruchu, ciągi i rowerowe.

Gdzie stosować separatory ruchu

Separatory należy stosować w szczególności tam, gdzie wyznaczenie pasów ruchu za pomocą znaków poziomych jest niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i płynności ruchu w związku z prowadzonymi robotami w pasie drogowym jak również jako stałe urządzenie bezpieczeństwa.

Dopuszcza się układanie separatorów U-25a barwy białej do oddzielenia pasa ruchu przeznaczonego
wyłącznie dla pojazdów komunikacji publicznej, np. torowiska tramwajowego lub pasa autobusowego.

Do rozdzielania pasów o przeciwnych kierunkach ruchu pojazdów w związku z robotami prowadzonymi w pasie drogowym, należy stosować separatory U-25a barwy żółtej, układane na jezdni liniowo i tworzące na jezdni ciąg w formie pasa. Wzdłuż tak oznakowanego rozdzielenia pasów ruchu dodatkowo należy umieścić tablice kierujące U-21.

Separatory mogą być stosowane jako:

– ciągłe U-25a,
– punktowe U-25b.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

 

7. Tablica ostrzegawcza U-26

Tablica ostrzegawcza U-26  ma tło barwy białej i ukośne pasy barwy czerwonej. Lico tablicy powinno być wykonane z folii odblaskowej typu 2 lub z folii pryzmatycznej. Wewnątrz tablicy umieszcza się znak ostrzegawczy A-14 „roboty na drodze”. Tablica ostrzegawcza U-26 ze znakiem A-14. W przypadku kolumny pojazdów wykonujących szybko postępujące roboty drogowe na danym pasie ruchu, na tablicy U-26 umieszczonej na pojezdzie lub maszynie roboczej, umieszcza się odpowiedni znak C-9, C-10 lub C-11.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

 

8. Tablice zamykające

Do zamykania pasa ruchu, w szczególności z powodu prowadzenia robót drogowych, stosuje się tablice zamykające.

Umieszczanie tablicy U-26

Są one mocowane do pojazdów. Pojazd, na którym umieszczona jest tablica znajduje się na początku odcinka wyłączonego z ruchu od strony nadjeżdżających pojazdów.

Rodzaje tablic zamykających

Rozróżnia się dwie odmiany tablic zamykających:

 • duża – stosowana na drogach krajowych,
 • mała – stosowana na pozostałych drogach.

Tablice U-26b i U-26d 

Stosowane są, gdy zachodzi potrzeba zamknięcia pasa ruchu, a występuje możliwość ruchu zgodnie ze znakiem (omijanie lub wyprzedzanie pojazdu z tablicą U-26b lub U-26d z prawej lub lewej strony)

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

 

9. Kładki dla pieszych U-28

W przypadku konieczności udostępnienia pieszym przejścia nad wykopami przy pracach drogowych należy stosować w tym celu kładki dla pieszych U-28.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: