Poniższy artykuł ma za zadanie przedstawić tok postępowania przy wyznaczaniu programu sygnalizacji dla skrzyżowania skanalizowanego 4-wlotowego na podstawie poniższych danych wyznaczonych we wcześniejszym artykule „Projekt Sygnalizacji Świetlnej Stałoczasowej. Wyznaczenie macierzy czasów międzyzielonych za pomocą GA Sygnalizacja i obliczeń ręcznych”.

1. Dane wyjściowe i geometria skrzyżowania

Geometria skrzyżowania

Rys 1. Schemat skrzyżowania

Tabelka 1.  Zestawienie danych ruchowych pojazdów

Ilość pojazdów Wlot N Wlot E Wlot S Wlot W
P W L P W L P W L P W L
54 456 139 53 233 36 49 472 120 85 229 59

2. Macierzy kolizji obliczona przy pomocy programu GA Sygnalizacja

Macierz kolizji z GA Sygnalizacji

3. Wyznaczona macierz czasów międzyzielonych przy pomocy programu GA Sygnalizacja

Macierz czasów międzyzielonych z GA Sygnalizacja

4. Podział programu na 4 fazy

Podzaiał na fazy cz.1

Podział na fazy cz.2

5. Obliczenie czasów traconych pomiędzy fazami

5.1. Czasy międzyzielone między fazą I a II

Podzaiał na fazy cz.1

Grupa ewakuująca się Grupa dojeżdżająca Czas międzyzielony [sekundy]
K1a K3c 1
K1b K3c 2
K3a K1d 3
K3b K1d 3
Max czas tracony – max tmI 3

5.2. Czasy międzyzielone między fazą II a III

Faza II i faza III

Grupa ewakuująca się Grupa dojeżdżająca Czas międzyzielony [sekundy]
K3c K4 3
K1d K4 3
Max czas tracony – max tmII 3

5.3. Czasy międzyzielone między fazą III a IV

Podział na fazy cz.2

Grupa ewakuująca się Grupa dojeżdżająca Czas międzyzielony [sekundy]
K4 K2 3
Max czas tracony – max tmIII 3

5.1. Czasy międzyzielone między fazą IV a I

Faza IV i faza I

Grupa ewakuująca się Grupa dojeżdżająca Czas międzyzielony [sekundy]
K2 K3a 3
K2 K1b 5
Max czas tracony – max tmIV 5

Czas tracony w cyklu tS jest sumą maksymalnych czasów międzyzielonych pomiędzy poszczególnymi fazami.

 t_{s}=\sum_{i}\left ( t_{mi} -1\right )=(3-1)+(3-1)+(3-1)+(5-1)=10

6. Obliczenie natężenia nasycenia

6.1. Relacja na wprost SW

S_{W}=[S_{0}+200\cdot (w-3,5)-30\cdot \delta_{1}\cdot i ]\cdot \frac{1}{1+u_{C}}  [P/hz]

gdzie:

S0– wyjściowe natężenie nasycenia [E/hz]

– w przypadku relacji bezkolizyjnych na pasie S0= 1900 E/hz

–w przypadku gdy relacja korzysta ze wspólnego pasa z relacją skrętną o kolizyjnym przebiegu w danej fazie sygnalizacyjnej S0=1700 E/hz

w – szerokość pasa ruchu 2,5 ) [m]

δi – wskaźnik  kierunku pochylenia (  δi=1 dla wlotu położonego na wzniesieniu[pod górę], δi=0 dla wlotu położonego na spadku [w dół])

i – średnie pochylenie  wlotu na odcinku 30 m przed linią zatrzymania [%]

uC – udział pojazdów ciężkich w ruchu [-]

Wlot Pas wp uc i δi S0 Sw
W1 1.2 3.50 0.09 2.0 1 1900 1688
W1 1.3 3.50 0.09 2.0 1 1900 1688
W3 3.2 3.50 0.09 2.0 1 1900 1688
W3 3.3 3.50 0.09 2.0 1 1700 1505
W2 2.1 3.50 0.09 2.0 1 1700 1505
W4 4.1 3.50 0.09 2.0 1 1700 1505

6.2. Bezkolizyjne relacje skrętne w lewo lub w prawo Sr

S_{r}=[S_{0}+80\cdot (w-3,5)-30\cdot \delta _{i}\cdot i-160\cdot \delta _{k}-70\cdot \delta _{t}]\cdot \frac{10^{-3}\cdot R+1,025}{(1+\frac{2}{R})}\cdot \frac{1}{1+u_{c}}

gdzie:

S0– wyjściowe natężenie nasycenia [E/hz]y_{i}=\frac{Q}{S_{j}}=\frac{Q_{w}}{S_{jw}}+\frac{Q_{p}}{S_{jp}}+\frac{Q_{l}}{S_{jl}}=\frac{229}{1505}+\frac{85}{1246}+\frac{59}{1246}=0,267

– w przypadku relacji bezkolizyjnych na pasie S0= 1900 E/hz

–w przypadku gdy relacja korzysta ze wspólnego pasa z relacją skrętną o kolizyjnym przebiegu w danej fazie sygnalizacyjnej S0=1700 E/hz

w – szerokość pasa ruchu 2,5 ) [m]

δi – wskaźnik  kierunku pochylenia (  δi=1 dla wlotu położonego na wzniesieniu[pod górę], δi=0 dla wlotu położonego na spadku [w dół])

δk – wskaźnik położenia pasa ( δk=1 gdy przy chodniku,δk=0 gdy nie jest przy chodniku)

δt – wskaźnik przejazdu przez torowisko (  δt=1 gdy przecina, δt=0 gdy nie przecina)

uC – udział pojazdów ciężkich w ruchu [-]

R – promień skrętu z przedziału 6÷35m.  Dla promienie R > 35 m w podanym wzorze \frac{10^{-3}\cdot R+1,025}{(1+\frac{2}{R})} należy przyjąć mnożnik  równy 1,0

computer repair software

Wlot Pas(relacja skrętna) wp uc i δi δk δt R S0 Sw
W1 1.1 (p) 3.50 0.09 2.0 1 1.0 0 15.0 1900 1415
W1 1.4 (l) 3.50 0.09 2.0 1 0 0 15.0 1900 1549
W3 3.1 (l) 3.50 0.09 2.0 1 0 0 15.0 1900 1549
W3 3.3 (p) 3.50 0.09 2.0 1 1.0 0 15.0 1700 1246
W2 2.1 (p,l) 3.50 0.09 2.0 1 1.0 0 15.0 1700 1246
W4 4.1 (p,l) 3.50 0.09 2.0 1 1.0 0 15.0 1700 1246

7. Sumaryczny stopień nasycenia i stopnie nasycenia dla poszczególnych faz

7.1.  Faza I

Wlot 1:  y_{i}=\frac{1}{n}\cdot \left ( \frac{Q}{S_{j}} \right )=\frac{1}{3}\cdot\left ( \frac{Q_{w}}{S_{jw}}+\frac{Q_{p}}{S_{jp}}\right )=\frac{1}{3}\cdot\left ( 2\cdot \frac{228}{ 1688}+\frac{54}{1415}\right )=0,1028

Wlot 3: y_{i}=\frac{1}{n}\cdot \left ( \frac{Q}{S_{j}} \right )=\frac{1}{3}\cdot\left ( \frac{Q_{w}}{S_{jw}}+\frac{Q_{p}}{S_{jp}} \right )=\frac{1}{3}\cdot \left (\frac{315}{1688}+\frac{157}{1505}+\frac{59}{1246} \right )=0,1127

dla pasa 3.2 : Q_{w}=\frac{472}{1+0.5\cdot 1}=315

dla pasa 3.3 : Q_{w}=\frac{0,5\cdot 472}{1+0.5\cdot 1}=157G_{1}=\frac{y_{1}}{Y}\cdot \left ( T-\sum _{i} t_{mi}\right )=\frac{0,1127}{0,6937}\cdot \left ( 70-10 \right )= 10s

7.2. Faza II

Wlot 1: y_{i}=\frac{Q}{S_{j}}=\frac{Q_{l}}{S_{jl}}=\frac{139}{ 1549}=0,089

Wlot 3: y_{i}=\frac{Q}{S_{j}}=\frac{Q_{l}}{S_{jl}}=\frac{120}{1549}=0,0774

7.3.  Faza III

Wlot 4:  y_{i}=\frac{Q}{S_{j}}=\frac{Q_{w}}{S_{jw}}+\frac{Q_{p}}{S_{jp}}+\frac{Q_{l}}{S_{jl}}=\frac{229}{1505}+\frac{85}{1246}+\frac{59}{1246}=0,267

7.4.  Faza IV

Wlot 2: y_{i}=\frac{Q}{S_{j}}=\frac{Q_{w}}{S_{jw}}+\frac{Q_{p}}{S_{jp}}+\frac{Q_{l}}{S_{jl}}=\frac{233}{1505}+\frac{53}{1246}+\frac{36}{1246}=0,231

7.5. Sumaryczny stopień nasycenia: Y=\sum y_{maxi}=0,231+0,267+0,1127+0,089=0,6937

8. Wyznaczenie minimalnej i optymalnej długości cyklu ze wzoru Webstera

8.1. Minimalną długość cyklu dla pojazdów:    T_{min}=\frac{t_{s}}{1-Y}=\frac{10}{1-0,6937}=33

8.2. Optymalna długość cyklu dla pojazdów:    T_{opt}=\frac{1,5\cdot t_{s}+5}{1-Y}=\frac{1,5\cdot 10+5}{1-0,6937}=65,295

8.3. Sprawdzenie warunku  T_{opt}\leq T_{max}=120 s   →  66 s\leq 120 s Warunek został spełniony.

9. Przyjęcie długości cyklu

Ostatecznie przyjęto długość cyklu równą 75 sekund

Sprawdzenie warunku 0,75\cdot T_{opt}< T< 1,5\cdot T_{opt}    →   0,75\cdot 66s=50s< 75 s < 1,5\cdot 66s=99s Warunek został spełniony.

10. Wyznaczenie długości światła zielonego dla poszczególnej fazy: G_{i}=\frac{y_{i}}{Y}\cdot \left ( T-\sum _{i} t_{mi}\right )

10.1. Faza I

G_{1}=\frac{y_{1}}{Y}\cdot \left ( T-\sum _{i} t_{mi}\right )=\frac{0,1127}{0,6937}\cdot \left ( 75-14 \right )= 10s

10.2. Faza II

G_{2}=\frac{y_{2}}{Y}\cdot \left ( T-\sum _{i} t_{mi}\right )=\frac{0,089}{0,6937}\cdot \left ( 75-14 \right )= 8s

10.3. Faza III

G_{3}=\frac{y_{3}}{Y}\cdot \left ( T-\sum _{i} t_{mi}\right )=\frac{0,267}{0,6937}\cdot \left ( 75-14 \right )= 23s

10.4. Faza IV

G_{3}=\frac{y_{3}}{Y}\cdot \left ( T-\sum _{i} t_{mi}\right )=\frac{0,231}{0,6937}\cdot \left ( 75-14 \right )= 20s

11. Sprawdzanie warunku dla pieszych

Minimalną długość sygnału zielonego dla pieszych przy założeniu średniej prędkości pieszych v_{sr}=1,4 m/s ze wzoru: G_{min}^{p}=\frac{w_{p}}{v_{p}}  ale nie mniejszą niż 4 sekundy światła zielonego i 4 sekundy migającego światła zielonego.

Grupa sygalizatorów dla danego przejścia wp [m] vp [m/s] Gminp [s]
P1a 4,0 1,4 3
P1c 11,0 1,4 8
P1e 8,0 1,4 6
P2 8,33 1,4 6
P3a 10,5 1,4 8
P3c 7,0 1,4 5
P4 9,8 1,4 7

12. Ostateczne przyjęcie długości świateł zielonych dla poszczególnych grup sygnalizacyjnych i stworzenie programu sygnalizacji za pomocą GA Sygnalizacja

Podczas ustalania programu przedstawionego na rysunku poniżej, okazała się możliwa korekta (zwiększenie) długości czasu świateł zielonych na przejściach dla pieszych. W poniższej tabeli przedstawiono czas palenia się światła zielonego dla wszystkich grup sygnalizacyjnych na skrzyżowaniu.

Grupa

Sygnalizatory

Czas trwania światła zielonego [s]

Faza

K1a

K1a

10

I

K1b

K1b, K1c

10

I

K1d

K1d

8

II

K2

K2

20

IV

K3a

K3a, K3b

10

I

K3c

K3c

8

II

K4

K4

23

III

P1a

P1a, P1b

57 + 4 mig.

II, III, IV

P1c

P1c, P1d

47 + 4 mig.

III, IV

P1e

P1e, P1f

6 + 4 mig.

II

P2

P2a, P2b

7 + 4 mig.

I

P3a

P3a, P3b

47 + 4 mig.

III, IV

P3c

P3c, P3d

6 + 4 mig.

II

P4

P4a, P4b

7 + 4 mig.

I

 Program wygenerowany za pomocą programu GA SygnalizacjaPr.syg.1

zp8497586rq