Urządzenia przeznaczone do zamykania drogi dla ruchu stosuje się w celu:

  • zamykania drogi w obrębie przejazdów kolejowych,
  • zamykania drogi na przejściach granicznych,
  • zamykania drogi w punktach poboru opłat na autostradach,
  • zamykania dróg zakładowych na odcinkach, na których stają się drogami niepublicznymi, wjazdów na parkingi strzeżone, drogi niepubliczne, do lasu, itp.

1. Urządzenia stosowane w obrębie przejazdów kolejowych U-13a i U-13b

Urządzenia te stosuje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na przejazdach i przejściach kolejowych.

Jak i gdzie stosować U-13a i U-13b

Rogatkę z przyrządem dzwonkowym i siatką wiszącą można stosować na przejazdach i przejściach o dużym ruchu pieszych. Siatka powinna uniemożliwić przechodzenie pieszych pod opuszczoną rogatką.

Rogatki zamykające całą szerokość jezdni U-13a i U-13b stosuje się na przejazdach kolejowych kategorii A, natomiast półrogatki U-13c, stosuje się na przejazdach kolejowych kategorii B.

Półrogatki należy umieszczać tak, aby z każdej strony przejazdu zamykały prawą połowę drogi (również w
przypadku stosowania półrogatek na jezdniach jednokierunkowych). Powinny one być w miarę możliwości
ustawiane prostopadle do osi drogi, przy czym odległość belki półrogatki (niezależnie od kżta skrzyżowania) w
punkcie najbliższym od skrajnej szyny – powinna wynosić od 3,0 m do 5,0 m.

Przy skrzyżowaniu drogi (przejścia) z linią kolejową pod kątem mniejszym niż 90° i skośnym usytuowaniu belek rogatkowych do drogi, długość belki należy zwiększyć odpowiednio do wielkości kąta.

Na belkach rogatkowych U-13a i U-13b należy umieszczać co najmniej trzy światła czerwone migające.

 2. Urządzenia stosowane na przejściach granicznych

Urządzeniami do zamykania dróg przecinających granicę państwa są zapory, które stosuje się w celu zatrzymania pojazdów i pieszych.

Zapory mają kształt i barwy analogiczne jak rogatki U-13b.

Stosuje się je na wszystkich drogach przecinających granicę państwa. Odległość zapór od granicy państwa zależy od organizacji kontroli ruchu granicznego oraz lokalizacji przejścia granicznego. Na drogach zamkniętych dla ruchu, przecinających granicę państwa, umieszcza się zapory zamykane na stałe.

3. Urządzenia stosowane w punktach poboru opłat

Zapory drogowe w punktach poboru opłat mają kształt i barwy analogiczne jak rogatki U-13b. Na dojazdach do punktu poboru opłat stosuje się oznakowanie pionowe znakami B-32 i B-33, a bezpośrednio przed stanowiskami, w których pobierana jest opata –  sygnalizatory S-4 i S-7 wskazujące czynne stanowiska.

4. Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI