Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, z którymi pojazd wchodzi w bezpośredni kontakt podczas niezamierzonych zdarzeń w ruchu, np. podczas kolizji lub wypadków drogowych, określone są jako aktywne. Urządzenia te są konstrukcyjnie przystosowane do bezpośredniego kontaktu z pojazdem ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji następstw bezpośrednich uderzeń w urządzenia.

1. Drogowe bariery ochronne

Drogowe bariery ochronne należy stosować:

 • w miejscach gdzie jest to niebezpieczne,
 • aby zapobiec wyjechaniu pojazdu poza koronę drogi,
 • aby zapobiec przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu,
 • aby nie dopuścić do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni.

Stosowanie drogowych barier ochronnych dopuszczalne jest tylko wtedy i w takich miejscach, w których przewidywane skutki wypadków będą poważniejsze niż skutki najechania pojazdu na barierę.

Podział barier ochronnych

Ze względu na funkcję:

 • skrajne – umieszczane przy krawędzi jezdni, korony drogi lub obiektu mostowego,
 • dzielące – umieszczane na pasie dzielącym drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie dzielącym,
 • osłonowe – umieszczane między jezdnią a obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni.

Ze względu na materiał:

 • metalowe U14-a,
 • betonowe U14-b,
 • z innych materiałów U14-c.
Barwa barier ochronnych

Dopuszcza się do stosowania bariery złożone z elementów o barwach:

 • żółtej,
 • białej
 • białej i czerwonej, montowanych na przemian.

Dopuszcza się stosowanie na końcowych elementach barier urządzeń i rozwiązań amortyzujących się uderzenia, w przypadku kolizji, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

 

2. Osłony energochłonne i zabezpieczające

Osłony energochłonne cechują się przede wszystkim pochłanianiem energii pojazdu uderzającego w osłonę a tym samym zmniejszeniem skutków wypadków, do jakich dochodziłoby przy uderzeniu pojazdów bezpośrednio w przeszkodę bez osłony.

Rodzaje osłon energochłonnych

Osłony mogą być wykonywane jako wielosegmentowe U-15a oraz w postaci monobloków U-15b.

Sposoby wbudowania osłon oraz miejsca zastosowania

Zabudowanie osłony w pasie drogowym musi zapewniać jej stabilność. Osłony mogą być przytwierdzane bezpośrednio do nawierzchni lub obiektu znajdującego się w pasie drogowym.

W szczególnie niebezpiecznych miejscach ze względu na możliwość najechania pojazdu na obiekty znajdujące się w pasie drogowym (tunele, podpory mostów i wiaduktów, itp.) zaleca się stosowanie osłon energochłonnych. Osłony energochłonne mogą być umieszczane przed barierami ochronnymi w miejscach takich jak:

 • rozwidlenia i odgałęzienia łącznic wyjazdowych z autostrad i dróg ekspresowych,
 • początki dróg ekspresowych na odcinkach międzywęzłowych stanowiących przedłużenie dróg ogólnodostępnych.

Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h w rejonach o złych warunkach widoczności przed miejscami, w których prowadzone są roboty drogowe, np. przy przebudowie zamkniętych odcinków przęseł mostów, dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników konieczne jest stosowanie osłon energochłonnych lub pryzm piasku.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: