Znaki poprzeczne stosuje się w celu oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek drogi, miejsc wymagających zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów zwalniających.

RODZAJE ZNAKÓW POPRZECZNYCH

Symbol i nazwa Rysunek i wymiary Cel zastosowania Szerokość Zasady umieszczania
P-10

przejście dla pieszych

  W celu oznaczenia powierzchni jezdni lub torowiska tramwajowego, przeznaczonej do poprzecznego ruchu pieszych Minimalna szerokość przejścia dla pieszych s wynosi 4,0m. zwiększenie szerokości przejść następuje o wielokrotność 2,0m, przy czym nie może być większa niż 16m. Przejścia dla pieszych wyznacza się prostopadle do osi jezdni. Wyjątkowo np. w rejonach skrzyżowań, dopuszcza się wyznaczenie przejść ukośnie do osi jezdni, przy czym skos nie morze być większy od 1:3.Przejścia wyznacza się na całej szerokości jezdni lub torowiska tramwajowego.Na drogach dwujezdniowych wyznacza się je oddzielnie dla każdej jezdni.Nie wyznacza się przejść przez pasy dzielące jezdnie oraz przez wysepki między jezdniami a torowiskiem tramwajowym, jeżeli odległość między jezdnią a torowiskiem wynosi powyżej 2,0m.Jeżeli wysepki na jezdni stanowią powierzchnie wyłączone z ruchu tylko poprzez zastosowanie znaków poziomych, wówczas przejścia wyznacza się także przez te powierzchnie.
P-11

przejazd dla rowerzystów

  W celu oznaczenia powierzchni jezdni, przeznaczonej do poprzecznego ruchu rowerów Szerokość przejazdu dla rowerzystów s powinna być równa szerokości drogi dla rowerów, jednak nie może być mniejsza niż 2,0m Przejazdy dla rowerów wyznacza się na przedłużeniu drogi dla rowerów,prostopadle do osi jezdni, wyjątkowo dopuszcza się wyznaczanie przejazdu ukośnie do osi jezdni, przy czym skos nie może być większy niż 1:3Na skrzyżowaniach przejazdy dla rowerzystów obok przejść dla pieszych wyznacza się od strony skrzyżowania.W miejscach szczególnie niebezpiecznych dopuszcza się dodatkowo oznaczenie przejazdu dla rowerzystów przez zastosowanie czerwonego koloru nawierzchni przejazdu. 
P-12

linia bezwzględnego zatrzymania – stop

  W celu wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdów na wlotach dróg podporządkowanych lub przed przejazdami kolejowymi (tramwajowymi), jeżeli umieszczono znak pionowy B-20 stop Linię bezwzględnego zatrzymania wyznacza się w miejscu zapewniającym kierującemu pojazdem najlepszą widoczność oraz bezpieczne oczekiwanie.Przebieg linii wyznacza się wzdłuż krawędzi jezdni z pierwszeństwem, a w przypadku występowania linii krawędziowych na jezdni z pierwszeństwem – wzdłuż tych linii.P-12 umieszcza się na wszystkich pasach ruchu prowadzących do skrzyżowaniaPrzed przejazdem kolejowym znak P-12 umieszcza się prostopadle do osi jezdni lub pasa ruchu w tym samym przekroju drogi co znaki pionowe G-3 lub G-4, a przed przejazdem tramwajowym w odległości nie mniejszej niż 1,5m od skrajnej szyny toru. 
P-13

linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów

  Jeżeli zachodzi potrzeba wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdów na wlocie drogi podporządkowanej, na której zastosowano znak pionowy A-7 Linię warunkowego zatrzymania wyznacza się w miejscu zapewniającym kierującemu pojazdem najlepszą widoczność oraz bezpieczne oczekiwanie.Przebieg linii wyznacza się wzdłuż krawędzi jezdni z pierwszeństwem, a w przypadku występowania linii krawędziowych na jezdni z pierwszeństwem – wzdłuż tych linii.P-12 umieszcza się na wszystkich pasach ruchu prowadzących do skrzyżowaniaUzupełnieniem znaku P-13 morze być znak P-15 umieszczony na jezdni przed tą linią 
P-14

linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów

  W celu wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdów:

  • Sygnalizatorami
  • Przystankami tramwajowymi bez wysepek
  • Przejazdami tramwajowymi i kolejowymi
  • Skrzyżowaniem na wlotach dróg równorzędnych
  • Przejściami dla pieszych

 

Znak P-14 umieszcza się prostopadle do osi jezdni lub pasa ruchu w odległości co najmniej:

  • 2,0m przed sygnalizatorami znajdującymi się obok jezdni
  • 8,0m przed sygnalizatorami znajdującymi się nad jezdnią
  • 2,0m przed linią przystankową (znak P-17)
  • 1,5m od skrajnej szyny toru tramwajowego
  • 2,0m przed przejściem dla pieszych

Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów morze być umieszczona oddzielnie na każdym pasie ruchu

 

P-25

próg zwalniający

  W celu oznaczenia umieszczonego na jezdni progu zwalniającego Umieszcza się na całej szerokości powierzchni najazdowej i zjazdowej proguW odległości 1,0m przed progiem, na nawierzchni jezdni można umieszczać punktowe elementy odblaskowe barwy białej (min. 4 elementy) usytuowane liniowo, równolegle do osi progu