Znaki informacyjne mają na celu poinformowanie kierujących pojazdami o rodzaju drogi i sposobie korzystania oraz o obiektach znajdujących się przy drodze lub w jej pobliżu przeznaczonych dla użytkowników dróg.

 Zasady ustawiania

 • Znaki informacyjne oznaczające obiekty dla podróżnych umieszcza się bezpośrednio przed wjazdem do obiektu, oddzielnie dla obu kierunków ruchu. Jeżeli dojazd możliwy jest tylko z jednego kierunku, to informację o obiekcie stosuje się tylko dla tego kierunku.
 • Na znaku przy wjeździe do obiektu umieszcza się strzałkę, a jeżeli obiekt jest oddalony od drogi – strzałkę z napisem podającym odległość do obiektu.
 • Wielkość znaków informacyjnych
 • Znaki informacyjne maja kształt kwadratu lub prostokąta o wymiarach jak na rysunku:
 • Zwiększenie wysokości znaku (n=2) może nastąpić w razie konieczności podania na nim informacji uzupełniających.

Zasady umieszczania

 • Na drogach poza obszarami zabudowanymi znaki informacyjne są poprzedzane takimi samymi znakami umieszczonymi w odległościach 1 km lub 500 m od wjazdu do obiektu na drogach powiatowych, natomiast dla dróg wojewódzkich i krajowych odległości te wynoszą 2 km i 500 m.
 • Dodatkowo dopuszcza się umieszczanie znaków poprzedzających w odległości 5 km na drogach krajowych oraz 10 i 5 km na drogach ekspresowych i autostradach.
 • Znaków poprzedzających nie stosuje się, jeżeli odległość pomiędzy obiektami o tym samym charakterze (np. stacje paliwowe), jest mniejsza niż podana powyżej odległość umieszczania znaków.
 • W obszarach zabudowanych znak informacyjny o obiekcie można poprzedzać takim samym znakiem umieszczonym w odległości do 500 m od wjazdu, podając odległość z dokładnością do 50 m.
 • Napis podający odległość od obiektu umieszcza się w dolnej części znaku, wyrażając te odległość w metrach lub w kilometrach, gdy znak jest umieszczony w odległości większej niż 1000 m od obiektu.
 • Jeżeli obiekt znajduje się po lewej stronie drogi wielopasowej lub dwujezdniowej albo po stronie prawej, ale wjazd może być trudny do zauważenia dla kierowcy , to na ostatnim znaku poprzedzającym zaleca się umieszczenie strzałek informacyjnych o położeniu obiektu w stosunku do drogi.
 • Na drogach poza obszarem zabudowanym stosuje się znaki informacyjne o obiektach zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze lub w odległości do 500 m od niej.
 • Nie dotyczy to informacji o telefonach, jednostkach policji, szpitalach i punktach opatrunkowych.
 • Jeżeli po zjeździe z drogi trasa dojazdu do obiektu zmienia kierunek, to na skrzyżowaniach należy powtarzać znaki o obiekcie ze strzałkami.
 • W razie konieczności umieszczenia kilku znaków informacyjnych o obiektach w jednym miejscu stosuje się jedną tablicę zbiorczą.
 • W dolnej części tablicy zbiorczej dopuszcza się stosowanie strzałek i napisów określających odległości analogicznie jak na pojedynczych znakach informacyjnych.
 • Znaki lub ich symbole na białym polu umieszcza się na tablicy zbiorczej obok siebie w jednym rzędzie (2 lub 3 znaki), w dwóch rzędach po dwa (4 znaki) oraz w dwóch lub trzech rzędach poziomych (wyjątkowo 6 znaków).