D-48
Zmiana pierwszeństwa
Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu
Znak D-48 „zmiana pierwszeństwa” stosuje się w celu uprzedzenia uczestników ruchu o mającej nastąpić zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniu.

Sposób umieszczania znaku:

  • Znak D-48 ma takie wymiary jakie ustalono dla znaków dużych.
  • Na tabliczce pod znakiem D-48 podaje się datę wprowadzenia zmiany.
  • Znak umieszcza się w następującej odległości od skrzyżowania:
    • od 100 m do 150 m na drogach o dopuszczalnej prędkości większej od 60 km/h,
    • do 50 m na pozostałych drogach.
  • Jeżeli istniejące zasady pierwszeństwa na skrzyżowaniu są wyrażone znakami A-6, to D-48 umieszcza się na odcinku między tymi znakami a skrzyżowaniem, a jeżeli są wyrażone znakiem D-1, to znak D-48 umieszcza się przed tym znakiem.
  • Znak należy umieścić nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą organizacji ruchu i usunąć nie wcześniej niż po 14 dniach od wprowadzenia zmiany.
  • Znak D-48 wskazujący wlot podporządkowany (pokazany na rysunku poniżej) stosuje się, gdy na skrzyżowaniu jedna z dróg miała pierwszeństwo, a zamierza się wprowadzić organizację ruchu, w której na skrzyżowaniu pierwszeństwo nie jest określone znakami. Wtedy znak umieszcza się na wszystkich wlotach.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-48-view