Artykuł jest kontynuacją tematu: Czas międzyzielony – teoria

Konfiguracja programu GA Sygnalizacja:

Wszystkie parametry i dane w programie GA Sygnalizacja bardzo łatwo można ustalić za pomocą zakładki „Parametry obliczeniowe”

Po wybraniu zakładki „Konfiguracja parametrów” pokazuje nam się zakładka „ogólne”, w której to możemy wybrać jeden z dwóch wzorów na obliczanie czasu dojazdu.

W zakładce „Parametry” możemy wybrać dowolny rodzaj sygnalizacji przeznaczony dla poszczególnych uczestników ruchu drogowego (pojazdy, strzałka, autobusy, tramwaje, rowerzyści, piesi, niepełnosprawni) i edytować poszczególne parametry potrzebne do obliczeń:

 Jak dokładnie wygląda procedura obliczenia czasów międzyzielonych przez program GA Sygnalizacja:

  • Następnie definiujemy poszczególne sygnalizatory na wszystkich wlotach, dzieląc je w odpowiednie grupy, nadając im nazwy, rodzaje, trajektorie ruchu, linie zatrzymania i inne parametry:
   
   

Mając tak zdefiniowane wszystkie sygnalizatory, trajektorie ruchu oraz linie zatrzymania, możemy przejść do „obliczenia” czasów międzyzielonych, które polega kliknięciu w zakładkę „Czasy międzyzielone”. Tam wybieramy nasze skrzyżowanie i mamy gotowe obliczone czasy międzyzielone.

Pierwsza zakładka – „Czasy międzyzielone” pokazuje zaokrąglone „w górę” najbardziej niekorzystne (czyli maksymalne) czasy międzyzielone dla poszczególnych grup kolizyjnych. Warunkiem otrzymania prawidłowych wyników jest dobre zdefiniowanie trajektorii ruchu oraz linii zatrzymań.

Druga zakładka są to obliczone, maksymalne czasy międzyzielone, ale jeszcze niezaokrąglone:

Trzecia zakładka to tabela obliczeń, w której w poszczególnych kolumnach są umieszczone takie dane jak: grupa ewakuacji, grupa dojazdu, sygnalizatory ewakuacji, rodzaj sygnalizatorów ewakuacji, nazwę trajektorii ewakuacji, relacje ewakuacji, wartość wydłużającą drogę ewakuacji, prędkość ewakuacji, drogę ewakuacji, obliczony czas ewakuacji, czas trwania sygnału żółtego lub jego odpowiedników dla strumienia ewakuującego się, sygnalizatory dojazdu, rodzaj sygnalizatorów dojazdu, nazwę trajektorii dojazdu, relacje dojazdu, metodę obliczeniową czasu dojazdu, zakładane maksymalne przyspieszenie pojazdów strumienia dojeżdżającego, droga dojazdu, obliczony czas dojazdu, obliczony czas międzyzielony:

Przydatne wskazówki przy procedurze obliczania czasów międzyzielonych za pomocą programu GA Sygnalizacja:

1. Trajektorie ruchu najlepiej jest rysować za pomocą funkcji AutoCada „polilinia”, dzięki czemu tworzymy od razu trajektorię ruchu zbudowaną z prostych oraz łuków:

2. W przypadku definiowania trajektorii ruchu dla pieszych (rowerzystów) na przejściu (przejeździe dla rowerzystów) zaleca się projektowanie dwóch trajektorii ruchu na zewnętrznych liniach przejścia (przejazdu). Spowoduje to obliczenie przez program dwóch czasów międzyzielonych dla grup pieszych (rowerowych) i wybranie maksymalnego czasu międzyzielonego, który będzie odpowiadał rzeczywistej sytuacji na drodze. Wrysowywanie jednej trajektorii ruchu dla pieszego (rowerzysty) pośrodku przejścia (przejazdu), wiąże się z dużym ryzykiem zdarzenia drogowego z udziałem pieszego (rowerzysty). Według Dziennika Ustaw szerokość przejścia dla pieszych wynosi minimum 4 m i maksimum 16 m, więc jeśli przejście ma 16 m, to rysując jedną trajektorię, popełnia się błąd przy obliczaniu długości drogi dojazdu/ewakuacji wynoszący 8 m.

zp8497586rq