Cel zastosowania Kiedy stosować Zasady umieszczania
Punktowe elementy odblaskowe stosuje się jako uzupełnienie znaków poziomych podłużnych i poprzecznych, jak również samodzielnie na krawędzi jezdni na odcinkach dróg, na których dopuszcza się postój pojazdów na jezdni, a uzasadnione jest wskazanie krawędzi jezdni. Punktowe elementy odblaskowe stosuje się w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania kierujących o miejscach i odcinkach dróg szczególnie niebezpiecznych. W miejscach o słabym oświetleniu zewnętrznym i tam, gdzie mogą zaistnieć wątpliwości, np. co do przebiegu drogi, wskutek wystąpienia okresowo zamgleń, utrudnień spowodowanych profilem podłużnym drogi, i w tym podobnych okolicznościach. Punktowe elementy odblaskowe umieszcza się w osi znakowanych linii. Należy dążyć, aby elementy odblaskowe umieszczane na poszczególnych liniach, znajdowały się w tym samym przekroju poprzecznym drogi.Odległość między elementami wzdłuż drogi powinna wynosić:

 • 6,0m przy znakowaniu liniami: P-2a, P-4, P-7b, P-7d,
 • 3,0 – 5,0m do oznakowania skosów przy zwężeniach jezdni lub zamknięciach pasów ruchu,
 • 12,0m przy znakowaniu innymi liniami.

Odstępy te mogą ulec zmniejszeniu w zależności od warunków lokalnych np. łuki poziome.

Maksymalne odległości pomiędzy punktowymi elementami odblaskowymi umieszczanymi na wyspach centralnych na skrzyżowaniach i wysepkach na wlotach nie powinny być większe od 1,0m

Miejsca niebezpieczne
 1. Czasowe zmiany organizacji ruchu,
 2. W stałej organizacji ruchu:
 • niebezpieczne łuki o złej widoczności,
 • zanikające pasy ruchu i ewentualnie występujące przy nich powierzchnie wyłączone z ruchu,
 • ronda i wysepki,
 • progi zwalniające,
 • przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów.
Barwa odbłysku
 • Biała – dla stałej organizacji ruchu z wyjątkiem prawo-stronnych linii krawędziowych,
 • Czerwona – dla prawostronnych linii krawędziowych jezdni,
 • Żółta – dla oznakowania czasowych zmian organizacji ruchu.
Symbole barwne elementów odblaskowych
PEO-1Punktowy element odblaskowy dwustronny dwybarwny – biały i czerwony

PEO-2 Punktowy element odblaskowy o odbłyśniku barwy białej

PEO-3Punktowy element odblaskowy o odbłyśniku barwy żółtej

PEO-4 Punktowy element odblaskowy o odbłyśniku barwy czerwonej

PEO-5 Punktowy element odblaskowy o odbłyśniku wielokierunkowym 300obarwy białej

PEO-6 Punktowy element odblaskowy o odbłyśniku wielokierunkowym 360o barwy żółtej

PEO-7 Punktowy element odblaskowy o odbłyśniku wielokierunkowym 360o barwy czerwonej