Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może wystąpić niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

Zasady ustawiania:
 •  Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 do 300 metrów na drogach, na których dopuszczalna prędkość przekracza 60 km/h, oraz do 100 metrów na pozostałych drogach.
 • Wyjątkiem jest znak A-7 „Ustąp pierwszeństwa przejazdu”, który umieszcza się w odległości do 50 metrów od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 metrów od skrzyżowania na pozostałych drogach. Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h znak A-7 należy poprzedzić w odległości od 150 do 300 m znakiem A-7 z tabliczką T-1.
 • Znaki A-7 powinny mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu jednak nie mniejszą niż znaki średnie.
  • Znaki ostrzegawcze stosuje się jako znaki wielkie (W), duże (D), średnie (S), małe (M) lub mini (MI), wyjątkiem są znaki A-7, które mogą występować tylko jako znaki duże i średnie.
  • Widoczność znaków
   • Możliwość umieszczania znaków wg podanych wyżej granic należy wykorzystać w szczególności do doboru takiego miejsca jego umieszczenia, aby był widoczny dla kierujących z jak największej odległości.
  • Zasady umieszczania
   • Zaleca się, aby odległość znaku od miejsca niebezpiecznego dla podanych niżej dopuszczalnych prędkości na drodze wynosiła:
    • dla v ≥ 100 km/h 300 m,
    • dla v = 90 km/h 250 m – 300 m,
    • dla v = 80 km/h 200 m – 250 m,
    • dla v = 70 km/h 150 m – 200 m,
    • dla v ≤ 60 km/h 50 m – 100 m.
  • Dopuszcza się stosowanie znaków ostrzegawczych w odległości mniejszej niż 50 m tylko wyjątkowo, np. na ulicach staromiejskich lub w innych miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni.