GAZnaki-A-18b A-18b
Zwierzęta dzikie.
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich, znajdujących się na drodze lub w pobliżu, które mogą zagrażać kierującym pojazdami.
Znak A-18a „zwierzęta gospodarskie” stosuje się do oznaczania miejsc, w których odbywa się regularny przepęd zwierząt gospodarskich wzdłuż lub w poprzek drogi, np. przy ośrodkach hodowlanych, pastwiskach itp.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: