Tablice przeddrogowskazowe, występujące jako odmiany znaku E-1 stosuje się w celu wskazania kierującym, w formie schematycznego skrzyżowania, do jakich miejscowości prowadzą drogi wylotowe z tego skrzyżowania. Na znakach tych podaje się również numery dróg, rodzaj dróg oraz inne informacje związane z drogą wylotową.

Na tablicach przeddrogowskazowych podaje się:

 • schematyczny plan skrzyżowania z zaznaczeniem ustalonego pierwszeństwa przejazdu,
 • schematyczny plan wyjazdów na węźle drogowym,
 • nazwy miejscowości,
 • numery dróg

Układ graficzny kierunków na tablicy powinien odpowiadać rzeczywistemu układowi dróg na skrzyżowaniu. Dodatkowo droga z pierwszeństwem powinna być oznaczona linią szerszą, a drogi podporządkowane liniami węższymi.

Na jednej tablicy można umieścić nie więcej niż 2 znaki kategorii A, B lub D, dla każdego kierunku.

Zasady umieszczania nazw miejscowości:

 • nazwę miejscowości kierunkowej dla kierunku z pierwszeństwem podaje się literami większymi o jedną grupę niż nazwy pozostałych miejscowości,
 • wielkości liter i cyfr określających numer drogi umieszczane przy nazwie miejscowości powinny być mniejsze o jedną grupę od wysokości liter nazwy tej miejscowości.
 • Jeżeli droga ma również numer drogi międzynarodowej, to umieszcza się go obok numeru drogi krajowej.
 • Na drogach poza miastami, nad tablicą przeddrogowskazową przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną, umieszcza się znaki ostrzegawcze od A-6a do A-6c.

Zasady rozmieszczania informacji na tablicach przeddrogowskazowych.

 • Linia wskazująca drogę z pierwszeństwem powinna mieć szerokość 15 cm, a drogę podporządkowaną 7,5 cm ( dla dróg ekspresowych odpowiednio 20 cm i 10 cm ).
 • Nazwy miast kierunkowych łącznie z występującymi przed nimi numerami dróg umieszczone były centralnie lub symetrycznie w stosunku do linii oznaczającej kierunek wylotu ze skrzyżowania.

Stosowanie tablic przeddrogowskazowych:

 • na drogach krajowych przed skrzyżowaniami z drogami krajowymi i wojewódzkimi,
 • na drogach wojewódzkich o dużym znaczeniu komunikacyjnym, przed skrzyżowaniami z drogami krajowymi i wojewódzkimi,
 • na innych drogach przed skrzyżowaniami o ruchu okrężnym lub jeżeli układ dróg na skrzyżowaniu jest skomplikowany.

Umieszczanie tablic przedrogowskazowych:

 • Na drogach ogólnodostępnych umieszcza się w odległości od 150 m do
  300 m przed skrzyżowaniem poza miastami i 100 m przed skrzyżowaniem w miastach.
 • W miastach dopuszcza się umieszczanie tablic przeddrogowskazowych poprzedzających, w odległości nie większej niż 100 m, podając na nich odległość od skrzyżowania lub pasa wyłączania.
 • Na drogach ekspresowych umieszcza się je w odległości 500 m przed początkiem pasa wyłączania na węźle drogowym.
 • Na autostradzie przed początkiem pasa wyłączania umieszcza się dwie tablice: I poprzedzającą w odległości 1500 m i II zasadniczą w odległości
  500 m.
 • Na strzałce symbolizującej drogę wyjazdową na tablicy zasadniczej można umieścić znak uprzedzający o ograniczeniu prędkości, jeżeli odpowiadający mu znak znajduje się na tej drodze.